Главная Сервисы для юристов Постанови КМУ Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2007 році та I кварталі 2008 р. у зв'язку з переви...

Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2007 році та I кварталі 2008 р. у зв'язку з переви... | від 26-06-2007 - 865-2007-п

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 2007 р. N 865
Київ
Про затвердження Порядку визначення сум,
що вносяться до державного бюджету
підприємствами-монополістами у 2007 році
та I кварталі 2008 р. у зв'язку з перевищенням
розрахункової величини фонду оплати праці

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок визначення сум, що вносяться до
державного бюджету підприємствами-монополістами у 2007 році та
I кварталі 2008 р. у зв'язку з перевищенням розрахункової величини
фонду оплати праці (додається).
2. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів,
Антимонопольним комітетом та Державним комітетом статистики за
погодженням з Національною комісією регулювання електроенергетики,
Національною комісією з питань регулювання зв'язку, Міністерством
регіонального розвитку та будівництва, Міністерством з питань
житлово-комунального господарства, Міністерством транспорту та
зв'язку, Міністерством палива та енергетики і Міністерством
промислової політики розробити та затвердити у тримісячний строк
перелік підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується
регулювання фонду оплати праці.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. N 865
ПОРЯДОК
визначення сум, що вносяться до державного
бюджету підприємствами-монополістами у 2007 році
та I кварталі 2008 р. у зв'язку з перевищенням
розрахункової величини фонду оплати праці

1. Суми, що вносяться до державного бюджету
підприємствами-монополістами (далі - підприємства) у 2007 році та
I кварталі 2008 р. у зв'язку з перевищенням розрахункової величини
фонду оплати праці, визначаються згідно із ставкою оподаткування
прибутку (25 відсотків суми перевищення) госпрозрахунковими
підприємствами, що мають самостійний баланс і розрахунковий
(поточний) рахунок, включаючи підприємства, яким надано пільги з
оподаткування прибутку, підприємства, звільнені від сплати податку
на прибуток відповідно до законодавства, а також ті, що отримують
кошти з державного бюджету.
Перелік підприємств, щодо яких запроваджується регулювання
фонду оплати праці, визначається згідно з положеннями статті 12
Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) і
статті 5 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ).
Включене до переліку підприємство протягом 20 календарних
днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця,
подає (надсилає) органові державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням розрахунок суми, що вноситься до державного
бюджету підприємством у зв'язку з перевищенням розрахункової
величини фонду оплати праці (додаток 1).
Зазначена сума вноситься до бюджету протягом 10 календарних
днів після закінчення строку, передбаченого для подання
розрахунку, і зараховується на відповідні бюджетні рахунки згідно
з кодом бюджетної класифікації доходів "Відрахування від сум
перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на
підприємствах-монополістах".
Фонд оплати праці визначається відповідно до Інструкції із
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від
13 січня 2004 р. N 5 ( z0114-04 ) (далі - Інструкція).
Кошти державного бюджету не можуть бути джерелом сплати до
нього сум.
Для підприємств, що отримують кошти з державного бюджету,
обсяг видатків з державного бюджету зменшується у місяці, що
настає за звітним, на суму перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці. У разі коли сума такого платежу за звітний
місяць перевищує суму видатків з державного бюджету в місяці, що
настає за звітним, бюджетні видатки наступних місяців зменшуються
на суму перевищення.
2. Сума перевищення розрахункової величини фонду оплати праці
у звітному місяці визначається підприємством як різниця між
фактичним і розрахунковим фондом оплати праці у такому місяці.
Розрахунковий фонд оплати праці не може перевищувати величину
розрахункового фонду оплати праці, відображену у поданому органу
державної податкової служби розрахунку за відповідний місяць
2006 року і помножену на індекси кількості працівників, обсяг
продукції (робіт, послуг), споживчих цін за звітний місяць,
порівняно з відповідним місяцем 2006 року, та на частку від
ділення розміру мінімальної заробітної плати у звітному місяці на
її розмір у відповідному місяці 2006 року.
3. Розрахункова величина фонду оплати праці у звітному місяці
визначається підприємством як сума:
величини фонду базової середньої основної заробітної плати і
частини базової середньої додаткової заробітної плати згідно з
підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 Інструкції ( z0114-04 ), помноженої на
середню кількість працівників у звітному місяці, на індекс
зростання (зниження) обсягів продукції (робіт, послуг) за звітний
місяць порівняно із середньомісячним обсягом продукції за
2006 рік, на індекс споживчих цін за період із січня 2007 р. по
звітний місяць включно порівняно з груднем 2006 р. та на частку
від ділення розміру мінімальної заробітної плати у звітному місяці
на її середньозважений розмір у 2006 році (результат ділення на
12 суми добутків розмірів мінімальної заробітної плати та
кількості місяців їх дії);
величини фонду базової середньої додаткової заробітної плати,
а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат, крім
частини, передбаченої підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 Інструкції
( z0114-04 ), помноженої на середню кількість працівників у
звітному місяці, на індекс споживчих цін за період із січня
2007 р. по звітний місяць включно порівняно з груднем 2006 р. та
на частку від ділення розміру мінімальної заробітної плати у
звітному місяці на її середньозважений розмір у 2006 році.
Підприємства з виробництва, транспортування і постачання
теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і
постачання гарячої води до складу розрахункової величини фонду
оплати праці зараховують витрати, зазначені у додатку до Порядку
формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії та послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 ( 955-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2019).
Підприємства, що надають послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, до складу розрахункової величини
фонду оплати праці зараховують витрати, зазначені у додатку до
Порядку формування тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 959
( 959-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28,
ст. 2021).
У разі коли індекс споживчих цін за період із січня 2007 р.
по звітний місяць включно порівняно з груднем 2006 р. менший від
одиниці, для проведення розрахунків застосовується індекс
споживчих цін, що дорівнює одиниці.
Частка від ділення розміру мінімальної заробітної плати у
звітному місяці на її середньозважений розмір у 2006 році
застосовується у разі, коли ставка тарифного розряду працівника
найнижчої кваліфікації менша від розміру мінімальної заробітної
плати або коли протягом звітного місяця ціни і тарифи на продукцію
(послуги) підприємства не підвищувалися. При цьому застосовуються
розміри мінімальної заробітної плати, встановлені законами України
про Державний бюджет України на відповідний рік.
У разі перевищення у звітному місяці середньої кількості
працівників підприємства порівняно з попереднім місяцем
розрахункова величина фонду оплати праці збільшується на величину,
обчислену шляхом множення величини перевищення середньої кількості
працівників на розмір середньої заробітної плати на підприємстві
за звітний місяць.
У тому місяці 2007 р. та I кварталу 2008 р., в якому
виплачується винагорода за вислугу років або за підсумками роботи
у 2006 чи 2007 році, розрахункова величина основної частини фонду
оплати праці збільшується у два рази.
4. Величина фондів базової середньої основної і додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат
визначається виходячи з відповідної частини фонду оплати праці та
середньої кількості працівників за 2006 рік.
Підприємства, утворені у звітному році, за базову середню
заробітну плату повинні брати розмір середньої заробітної плати за
відповідним видом економічної діяльності згідно з додатком 2. При
цьому величина фондів базової середньої основної та частини
базової середньої додаткової заробітної плати згідно з підпунктами
2.2.1 і 2.2.4 Інструкції ( z0114-04 ), а також базової середньої
додаткової заробітної плати, крім частини, передбаченої
підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 Інструкції ( z0114-04 ), та базова
величина інших заохочувальних і компенсаційних виплат визначається
виходячи з їх фактичного співвідношення у звітному місяці.
У разі коли підприємство провадить економічну діяльність, вид
якої не зазначено у додатку 2, для проведення розрахунку
використовується розмір середньомісячної заробітної плати в цілому
по економіці. За зверненням підприємства Держкомстат має право
уточнювати інформацію про розмір середньої заробітної плати за
відповідним видом економічної діяльності, про що обов'язково
повідомляє ДПА.
Підприємства, які провадять кілька видів економічної
діяльності, у тому числі підприємства, що є монополістами у
частині їх економічної діяльності, для проведення розрахунків
застосовують показник середньомісячної заробітної плати штатних
працівників за 2006 рік у цілому по підприємству.
Сума перевищення розрахункової величини фонду оплати праці
визначається у цілому по підприємству.
5. Для визначення розрахункової величини фонду оплати праці
використовується середня кількість працівників підприємства за
звітний місяць, що визначається відповідно до розділу 3 Інструкції
із статистики кількості працівників, затвердженої наказом
Держкомстату від 28 вересня 2005 р. N 286 ( z1442-05 ).
Середня кількість працівників у 2006 році та місяці, що
передує звітному, визначається у такому самому порядку.
6. Розрахункова величина фонду оплати праці за звітний місяць
збільшується на нараховану у звітному місяці суму індексації
оплати праці та компенсації працівникам втрати частини заробітної
плати у зв'язку з порушенням строків її виплати відповідно до
законодавства.
7. Індекс зростання (зниження) обсягу продукції (робіт,
послуг) визначається шляхом ділення такого обсягу у звітному
місяці на його базову величину.
Перелік показників обсягу продукції (робіт, послуг), що
застосовуються для визначення величини розрахункового фонду оплати
праці, наведено у додатку 3. Держкомстат має право уточнювати
перелік таких показників та порядок їх визначення у порівнянних
цінах.
За базову величину береться середньомісячний обсяг продукції
(робіт, послуг) за 2006 рік у порівнянних цінах, що визначається
шляхом виключення з розрахунку місяців, протягом яких підприємство
не працювало або щодо яких відсутня інформація про обсяги
виробництва. Підставою є звітність про обсяги продукції (робіт,
послуг).
У разі коли у звітному місяці основна частина виробничого
персоналу перебувала більше половини робочих днів в оплачуваній
відпустці або проводився плановий капітальний ремонт обладнання
(устаткування), про що свідчать підтвердні документи (накази,
графіки, табелі), розрахунок сум перевищення розрахункової
величини фонду оплати праці не проводиться.
Якщо підприємство фактично не працювало протягом усього
звітного місяця, воно може використати кошти (за їх наявності) для
оплати простою працівників відповідно до законодавства і виплати
заробітної плати працівникам, які забезпечують обслуговування та
збереження обладнання (устатковання) і споруд.
Підприємства, утворені у 2007 році або I кварталі 2008 р.,
розраховують індекс обсягу продукції (робіт, послуг) шляхом
ділення обсягу продукції (робіт, послуг) за звітний місяць на
середньомісячний обсяг продукції (робіт, послуг) за період з
початку діяльності.
У разі зменшення обсягу продукції (робіт, послуг) більш як на
30 відсотків у розрахунках застосовується граничний індекс 0,7.
Якщо обсяг продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах
зіставити неможливо внаслідок відсутності інформації про такі ціни
або показника продукції (робіт, послуг), то розрахункова величина
фонду оплати праці визначається без урахування індексу обсягу
продукції (робіт, послуг). Підприємства з електро-, тепло- і
водопостачання, водовідведення, а також нафто- і газотранспортні
підприємства, крім суб'єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють транзит трубопровідним транспортом територією України
природного газу, нафти та аміаку, визначають розрахункову величину
фонду оплати праці без урахування такого індексу.
8. Сума перевищення розрахункової величини фонду оплати праці
у звітному місяці зменшується на суму його економії за попередній
звітний період, якщо в розрахунках не застосовувався граничний
індекс зниження обсягів виробництва продукції (робіт, послуг).
Сума економії фонду оплати праці, що утворилася за попередній
період, додається до розрахункової величини фонду за звітний
місяць.

Додаток 1
до Порядку
ПРИКЛАД
розрахунку суми, що вноситься до державного бюджету
підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням
розрахункової величини фонду оплати праці
за 200_ року
(місяць)
---------------------------------------------------------------------------------- |Ря- | Найменування показника |Одиниця | Кількісне значення показника у разі| |док | |виміру |------------------------------------| | | | |збільшення |зменшення |утворення | | | | |на підприє-|на підприє-|підприємства| | | | |мстві у |мстві у |у звітному | | | | |звітному |звітному |році | | | | |місяці |місяці | | | | | |обсягу |обсягу | | | | | |продукції |продукції | | | | | |порівняно з|порівняно з| | | | | |його |його | | | | | |базовою |базовою | | | | | |величиною |величиною | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |01 |Середня кількість осіб |осіб | 410 | 410 | | | |працівників у 2006 році | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |02 |Середня кількість | -"- | 386 | 386 | 386 | | |працівників у місяці, що | | | | | | |передує звітному | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |03 |Середня кількість | -"- | 408 | 382 | 386 | | |працівників у звітному | | | | | | |місяці | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |04 |Фонд оплати праці за |тис. | 4526,4 | 4526,4 | | | |2006 рік |гривень | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |05 |Фонд основної заробітної | -"- | 3168,48| 3168,48| | | |плати та частина додаткової | | | | | | |заробітної плати, | | | | | | |передбаченої підпунктами | | | | | | |2.2.1 і 2.2.4 Інструкції із | | | | | | |статистики заробітної плати | | | | | | |( z0114-04 ) (далі - | | | | | | |Інструкції), за 2006 рік | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |06 |Базова середня основна |гривень | 644 | 644 | | | |заробітна плата та частина |на місяць| | | | | |базової середньої | | | | | | |додаткової заробітної | | | | | | |плати, передбаченої | | | | | | |підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 | | | | | | |Інструкції ( z0114-04 ), у | | | | | | |розрахунку на одного | | | | | | |працівника [(1000 х рядок | | | | | | |05 : рядок 01) : 12] | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |07 |Фонд додаткової заробітної |тис. | 1357,92| 1357,92| | | |плати, а також інших |гривень | | | | | |заохочувальних та | | | | | | |компенсаційних виплат, крім | | | | | | |частини, передбаченої | | | | | | |підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 | | | | | | |Інструкції ( z0114-04 ), за | | | | | | |2006 рік (базовий) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |08 |Базова середня додаткова |гривень | 276 | 276 | | | |заробітна плата та інші |на місяць| | | | | |заохочувальні та | | | | | | |компенсаційні виплати, крім | | | | | | |частини, передбаченої | | | | | | |підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 | | | | | | |Інструкції ( z0114-04 ), у | | | | | | |розрахунку на одного | | | | | | |працівника [(1000 х рядок | | | | | | |07 : рядок 01) : 12] | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |09 |Фонд оплати праці за |тис. | 518,16| 518,16| 660,96| | |звітний місяць |гривень | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |10 |Фонд основної заробітної | -"- | | | 522,16| | |плати та частина додаткової | | | | | | |заробітної плати, | | | | | | |передбаченої підпунктами | | | | | | |2.2.1 і 2.2.4 Інструкції | | | | | | |( z0114-04 ), за звітний | | | | | | |місяць | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |11 |Питома вага у фонді оплати |відсотків| | | 79 | | |праці за звітний місяць | | | | | | |(100 х рядок 10 : рядок 09) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |12 |Фонд додаткової заробітної |тис. | | | 138,8 | | |плати та інших |гривень | | | | | |заохочувальних та | | | | | | |компенсаційних виплат, крім | | | | | | |частини, передбаченої | | | | | | |підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 | | | | | | |Інструкції ( z0114-04 ), за | | | | | | |звітний місяць | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |13 |Питома вага у фонді оплати |відсотків| | | 21 | | |праці за звітний місяць | | | | | | |(100 х рядок 12 : рядок 09) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |14 |Середньомісячний обсяг |тис. | 28030 | 28030| | | |продукції (послуг, робіт) |гривень | | | | | |за 2006 рік (базовий) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |15 |Середньомісячний обсяг | -"- | | | 27137,25| | |продукції (робіт, послуг) | | | | | | |за період з початку | | | | | | |діяльності | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |16 |Обсяг продукції (послуг, | -"- | 29711,8 | 25787,6 | 27680 | | |робіт) за звітний місяць у | | | | | | |порівнянних цінах | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |17 |Середньозважений розмір |гривень | 364,58| 364,58| 364,58| | |мінімальної заробітної |на місяць| | | | | |плати, встановленої | | | | | | |відповідно до | | | | | | |законодавства, у 2006 році | | | | | | |залежно від кількості | | | | | | |місяців | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |18 |Розмір мінімальної | -"- | 420 | 420 | 420 | | |заробітної плати, встанов- | | | | | | |лений відповідно до | | | | | | |законодавства, у звітному | | | | | | |місяці (у цьому прикладі | | | | | | |зазначається умовно) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |19 |Індекс обсягу продукції |коефі- | 1,06| 0,92| | | |(послуг, робіт) за звітний |цієнт | | | | | |місяць порівняно із | | | | | | |середньомісячним обсягом | | | | | | |продукції (послуг, робіт) | | | | | | |за 2006 рік (базовий) | | | | | | |(рядок 16 : рядок 14) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |20 |Індекс обсягу продукції | | | | 1,02| | |(послуг, робіт) за звітний | | | | | | |місяць порівняно з | | | | | | |середньомісячним обсягом | | | | | | |продукції (послуг, робіт) | | | | | | |за період з початку | | | | | | |діяльності (рядок 16 : | | | | | | |рядок 15) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |21 |Індекс споживчих цін за |коефі- | 1,05| 1,05| 1,05| | |період із січня 2007 р. по |цієнт | | | | | |звітний місяць включно | | | | | | |порівняно з груднем | | | | | | |2006 року | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |22 |Частка від ділення розміру | -"- | 1,15| 1,15| 1,15| | |мінімальної заробітної | | | | | | |плати у звітному місяці на | | | | | | |її середньозважений розмір | | | | | | |у 2006 році (рядок 18 : | | | | | | |рядок 17) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |23 |Розрахункова величина фонду |тис. | 336,31| 273,29| | | |основної заробітної плати |гривень | | | | | |та частини додаткової | | | | | | |заробітної плати, | | | | | | |передбаченої підпунктами | | | | | | |2.2.1 і 2.2.4 Інструкції | | | | | | |( z0114-04 ) (рядок 06 х | | | | | | |рядок 03 х рядок 19 х | | | | | | |рядок 21 х рядок | | | | | | |22 : 1000) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |24 |Розрахункова величина фонду | -"- | 135,97| 127,31| | | |додаткової заробітної плати | | | | | | |та інших заохочувальних та | | | | | | |компенсаційних виплат, крім | | | | | | |частини, передбаченої | | | | | | |підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 | | | | | | |Інструкції ( z0114-04 ) | | | | | | |(рядок 08 х рядок 03 х рядок| | | | | | |21 х рядок 22 : 1000) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |25 |Розмір середньої заробітної |гривень | 1270 | 1356,44| | | |плати у звітному місяці |на місяць| | | | | |(1000 х рядок 09 : рядок | | | | | | |03) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |26 |Розмір середньої заробітної | -"- | | | 1315,89| | |плати в розрахунку на | | | | | | |одного штатного працівника, | | | | | | |що склався за відповідним | | | | | | |видом економічної | | | | | | |діяльності, згідно з | | | | | | |додатком 2 | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |27 |Розрахункова величина фонду | -"- | | | 494,22| | |основної заробітної плати | | | | | | |та частина додаткової | | | | | | |заробітної плати, | | | | | | |передбаченої підпунктами | | | | | | |2.2.1 і 2.2.4 Інструкції | | | | | | |( z0114-04 ), для | | | | | | |підприємств, утворених | | | | | | |у звітному році (рядок 03 х | | | | | | |рядок 26 х рядок 11 х | | | | | | |рядок 20 х рядок 21 х | | | | | | |рядок 22 : 100 000) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |28 |Розрахункова величина фонду | -"- | | | 128,8 | | |додаткової заробітної плати | | | | | | |та інших заохочувальних та | | | | | | |компенсаційних виплат, крім | | | | | | |частини, передбаченої | | | | | | |підпунктами 2.2.1 і 2.2.4 | | | | | | |Інструкції ( z0114-04 ), для| | | | | | |підприємств, утворених у | | | | | | |звітному році (рядок 03 х | | | | | | |рядок 26 х рядок 13 х | | | | | | |рядок 21 х рядок 22 : | | | | | | |100 000) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |29 |Перевищення середньої |осіб | 22 | | | | |кількості працівників | | | | | | |порівняно з місяцем, що | | | | | | |передує звітному (рядок 03 -| | | | | | |рядок 02) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |30 |Збільшення розрахункової |тис. | 27,94| | | | |величини фонду оплати праці |гривень | | | | | |у зв'язку з перевищенням | | | | | | |середньої кількості | | | | | | |працівників порівняно з | | | | | | |місяцем, що передує | | | | | | |звітному (рядок 25 х рядок | | | | | | |29 : 1000) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |31 |Сума індексації оплати | -"- | 0,32| 0,28| 0,09| | |праці та компенсації | | | | | | |працівникам втрати частини | | | | | | |заробітної плати у зв'язку | | | | | | |з порушенням строків її | | | | | | |виплати відповідно до | | | | | | |законодавства | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |32 |Розрахункова величина фонду | -"- | 500,54| 400,88| | | |оплати праці за звітний | | | | | | |місяць (рядок 23 + рядок | | | | | | |24 + рядок 30 + рядок 31) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |33 |Розрахункова величина фонду | -"- | | | 623,11| | |оплати праці за звітний | | | | | | |місяць для підприємств, | | | | | | |утворених у звітному році | | | | | | |(рядок 27 + рядок 28 + | | | | | | |рядок 30 + рядок 31) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |34 |Розрахункова величина фонду | -"- | 373,4 | 373,4 | 34 | | |оплати праці, що | | | | | | |відображена у розрахунку, | | | | | | |поданому органу державної | | | | | | |податкової служби, за | | | | | | |відповідний місяць | | | | | | |2006 року | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |35 |Середня кількість |осіб | 409 | 409 | 35 | | |працівників у відповідному | | | | | | |місяці 2006 року | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |36 |Індекс кількості |відсотків| 99,76| 93,4 | 36 | | |працівників за звітний | | | | | | |місяць порівняно з | | | | | | |відповідним місяцем 2006 | | | | | | |року (100 х рядок 03 : | | | | | | |рядок 35) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |37 |Обсяг продукції (послуг, |тис. | 27250 | 28200 | 37 | | |робіт) за відповідний |гривень | | | | | |місяць 2006 року | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |38 |Обсяг продукції (послуг, | -"- | 27850 | 27850 | 38 | | |робіт) за звітний місяць у | | | | | | |порівнянних цінах | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |39 |Індекс обсягу продукції |відсотків| 102,2 | 98,76| 39 | | |(послуг, робіт) за звітний | | | | | | |місяць порівняно з | | | | | | |відповідним місяцем | | | | | | |2006 року (100 х рядок 38 : | | | | | | |рядок 37) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |40 |Індекс споживчих цін | -"- | 108,2 | 108,2 | 40 | | |порівняно з відповідним | | | | | | |місяцем 2006 року | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |41 |Частка від ділення розміру | -"- | 117,33| 117,33| 41 | | |мінімальної заробітної | | | | | | |плати у звітному місяці на | | | | | | |розмір у відповідному | | | | | | |місяці 2006 року | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |42 |Розрахункова величина фонду |тис. | 483,3 | 437,26| 42 | | |оплати праці, що |гривень | | | | | |відображена у розрахунку, | | | | | | |поданому органу державної | | | | | | |податкової служби, за | | | | | | |відповідний місяць | | | | | | |2006 року, в умовах звітного| | | | | | |місяця (рядок 34 х рядок | | | | | | |36 х рядок 39 х х рядок 40 х| | | | | | |рядок 41 : 100 000 000) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |43 |Сума економії фонду оплати |тис. | 4,5 | | | | |праці, що утворилася за |гривень | | | | | |попередній період | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |44 |Перевищення (+) або | -"- |сума у ряд-| 117,28| 37,85| | |економія (-) розрахункової | |ку 32 біль-| | | | |величини фонду оплати праці | |ша, ніж у | | | | |у звітному місяці [-1 х | |рядку 42 | | | | |(рядок 32(33) - рядок | | | | | | |09 + рядок 43)] | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |45 |Перевищення (+) або | -"- | 30,36|сума у ряд-| | | |економія (-) розрахункової | | |ку 32 мен- | | | |величини фонду оплати праці | | |ша, ніж у | | | |у звітному місяці з | | |рядку 42 | | | |урахуванням розрахункової | | | | | | |величини фонду оплати | | | | | | |праці, що відображена у | | | | | | |розрахунку, поданому органу | | | | | | |державної податкової | | | | | | |служби, за відповідний | | | | | | |місяць 2006 року, в умовах | | | | | | |звітного місяця [(рядок | | | | | | |42 - рядок 09 + рядок | | | | | | |43) х (-1)] | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |46 |Сума, що вноситься до | -"- | | 29,32| 9,46| | |державного бюджету у | | | | | | |зв'язку з перевищенням | | | | | | |розрахункової величини | | | | | | |фонду оплати праці (рядок | | | | | | |44 х 25 : 100) | | | | | |----+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------| |47 |Сума, що вноситься до |тис. | 7,59| | | | |державного бюджету у |гривень | | | | | |зв'язку з перевищенням | | | | | | |розрахункової величини | | | | | | |фонду оплати праці з | | | | | | |урахуванням розрахункової | | | | | | |величини фонду оплати | | | | | | |праці, що відображена у | | | | | | |розрахунку, поданому органу | | | | | | |державної податкової | | | | | | |служби, за відповідний | | | | | | |місяць 2006 року, в умовах | | | | | | |звітного місяця (рядок 45 х | | | | | | |25 : 100) | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до Порядку
РОЗМІР
середньої заробітної плати, що склався у 2006 році

------------------------------------------------------------------ | Вид економічної діяльності | Розмір середньої заробітної | | | плати на одного штатного | | | працівника, гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Усього | 1041,47 | |--------------------------------+-------------------------------| |Промисловість, усього | 1212,09 | |--------------------------------+-------------------------------| |з неї виробництво та | 1228,06 | |розподілення електроенергії, | | |газу і води | | |--------------------------------+-------------------------------| |у тому числі: | | |--------------------------------+-------------------------------| |виробництво та розподілення | 1315,89 | |електроенергії, газу, пари і | | |гарячої води | | |--------------------------------+-------------------------------| |збір, очищення та розподілення | 893,53 | |води | | |--------------------------------+-------------------------------| |Діяльність транспорту та | 1328,2 | |зв'язку, усього | | |--------------------------------+-------------------------------| |у тому числі: | | |--------------------------------+-------------------------------| |діяльність залізничного | 1467 | |транспорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |діяльність трубопровідного | 2449,11 | |транспорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |діяльність авіаційного | 2052,79 | |транспорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |додаткові транспортні послуги та| 1513,11 | |допоміжні операції | | |--------------------------------+-------------------------------| |діяльність пошти та зв'язку | 1191,3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Операції з нерухомим майном, | 1193,26 | |оренда, інжиніринг та надання | | |послуг підприємцям | | |--------------------------------+-------------------------------| |з них операції з нерухомим | 797,74 | |майном | | ------------------------------------------------------------------

Примітка. Дані наведено без урахування чисельності найманих
працівників статистично малих підприємств та
громадян-підприємців.


Додаток 3
до Порядку
ПЕРЕЛІК
показників обсягу продукції (робіт, послуг),
що застосовуються для визначення величини
розрахункового фонду оплати праці

------------------------------------------------------------------ | Вид економічної | Найменування | Нормативні | | діяльності | показника | документи, якими | | | | визначено порядок | | | | розрахунку обсягу | | | | продукції (робіт, | | | | послуг) у | | | | порівнянних цінах | |---------------------+---------------------+--------------------| |Промисловість |обсяг виробленої |Інструкція щодо | |(добувна і обробна) |промислової продукції|заповнення форми | | |(робіт, послуг) у |державного | | |порівнянних цінах на |статистичного | | |1 січня 2007 року |спостереження N 1-п | | | |(термінова) | | | |"Терміновий звіт про| | | |виробництво | | | |промислової | | | |продукції (робіт, | | | |послуг)" | | | |( v0227202-03 ), | | | |затверджена наказом | | | |Держкомстату від | | | |30 квітня 2004 р. | | | |N 261 ( z0674-04 ), | | | |з наступними змінами| |---------------------+---------------------+--------------------| |Діяльність транспорту|обсяг доходів від |Порядок визначення | |та зв'язку |основної діяльності |обсягів продукції | | | |(робіт, послуг) у | | | |порівнянних цінах на| | | |підприємствах | | | |залізничного | | | |транспорту | | | |( z0839-06 ) | | | | | | | |Порядок визначення | | | |обсягів продукції | | | |(робіт, послуг) у | | | |порівнянних цінах на| | | |підприємствах | | | |морського та | | | |річкового транспорту| | | |( z0840-06 ) | | | | | | | |Порядок визначення | | | |обсягів продукції | | | |(робіт, послуг) у | | | |порівнянних цінах на| | | |підприємствах | | | |авіаційного | | | |транспорту | | | |( z0841-06 ) | | | | | | | |Порядок визначення | | | |обсягів продукції | | | |(робіт, послуг) у | | | |порівнянних цінах на| | | |підприємствах пошти | | | |та зв'язку | | | |( z0842-06 ), | | | |затверджені наказом | | | |Держкомстату від | | | |26 червня 2006 р. | | | |N 283 ( z0839-06 ) | ------------------------------------------------------------------

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст