Главная Сервисы для юристов Постанови КМУ Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій

Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій | від 28-02-2002 - 222-2001-п

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2001 р. N 222
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 228 ( 228-2002-п ) від 28.02.2002 )
Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог щодо
виконання кошторисів доходів і видатків
бюджетних установ та організацій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків
бюджетних установ та організацій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17 ( 17-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 2, ст. 40), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 222
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог щодо виконання
кошторисів доходів і видатків бюджетних установ
та організацій ( 17-2000-п )

1. В абзаці другому пункту 2 слово "Асигнування" замінити
словами "Бюджетне асигнування (далі - асигнування)".
2. Пункт 4 після слів "нижчого рівня" доповнити словами "та
коштів, передбачених для одержувача".
3. Абзац третій пункту 5 після слів "Зобов'язання - це
будь-яке" доповнити словами "здійснене відповідно до бюджетного
асигнування".
4. Абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:
"6. Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) -
бюджетні установи та організації в особі їх керівників,
уповноважені на одержання асигнувань, взяття зобов'язань та
здійснення видатків з бюджету".
5. Абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:
"Одержувачі бюджетних коштів (далі - одержувачі) - це
підприємства і госпрозрахункові організації, громадські
організації та інші установи, що не мають статусу бюджетних
установ чи організацій, які одержують кошти з бюджету як фінансову
допомогу або які уповноважені органами державної влади на
виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо
через розпорядників".
6. Пункти 9 і 34 викласти у такій редакції:
"9. Форма плану використання бюджетних коштів одержувачами,
яка встановлюється Мінфіном України, є типовою і у разі потреби на
вимогу головного розпорядника може бути доповнена іншими
показниками";
"34. Плани використання бюджетних коштів одержувачами
затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками,
через яких вони одержують бюджетні кошти".
7. Абзац другий пункту 11 після слів "встановлюють для
розпорядників" доповнити словами "нижчого рівня".
8. Пункт 12 доповнити словами "та складають проекти зведених
кошторисів".
9. В абзаці першому пункту 13 слова "Мінфіном України,
Мінфіном Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими
органами" замінити словами "Мінфіну України, Мінфіну Автономної
Республіки Крим, місцевим фінансовим органам".
10. У пункті 14 слова "головним розпорядником" виключити.
11. У пункті 15 слово "асигнувань" замінити словом
"надходжень".
12. У пункті 18 слова "включаючи кошти, що спрямовуються на
відновлення касових видатків" виключити.
13. Пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:
"Відповідальність за допущення заборгованості, що склалася за
видатками спеціального фонду, несе виключно розпорядник, з вини
якого вона утворилась".
14. Перше речення пункту 23 викласти у такій редакції:
"23. Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень
плануються у такій послідовності: за визначеною метою, на
погашення заборгованості установи та на проведення заходів,
пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або
частково забезпечені) видатками загального фонду".
15. У пункті 28:
в абзаці першому слова "головним розпорядникам" замінити
словами "розпорядникам вищого рівня";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Типова форма штатного розпису установи затверджується
Мінфіном України. У разі потреби міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади за погодженням з Мінфіном України можуть
встановлювати форму штатного розпису для відповідної галузі".
16. Абзац третій пункту 30 виключити.
17. Пункт 31 доповнити абзацом такого змісту:
"Кошториси, плани асигнувань та плани використання бюджетних
коштів одержувачами повинні бути затверджені протягом 30
календарних днів з дня затвердження розпису бюджету".
18. Пункт 38 доповнити абзацом такого змісту:
"У тижневий термін після затвердження штатних розписів
головні розпорядники подають Мінфіну України, Мінфіну Автономної
Республіки Крим, місцевим фінансовим органам зведені показники за
мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів
за формами, встановленими Мінфіном України".
19. У пункті 41:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Вивільнені асигнування спрямовуються на проведення інших
пріоритетних заходів, що плануються цим же розпорядником, шляхом
внесення змін у встановленому порядку до їх кошторисів за рішенням
Мінфіну України, Мінфіну Автономної Республіки Крим, місцевого
фінансового органу на підставі обгрунтованого подання головного
розпорядника";
абзац четвертий виключити.
20. Абзац перший пункту 43 після слів "Здійснення видатків
установ" доповнити словами "та одержувачів", а після слів "планів
асигнувань" - словами "планів використання бюджетних коштів
одержувачами";
доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"До затвердження в установленому порядку кошторисів, планів
асигнувань та планів використання бюджетних коштів одержувачами
підставою для здійснення видатків є проекти кошторисів, планів
асигнувань та планів використання бюджетних коштів одержувачами,
засвідчені підписами керівника та головного бухгалтера".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
21. Абзац перший пункту 44 викласти у такій редакції:
"44. У разі коли розпис бюджету на наступний рік не
затверджено в установлений законодавством термін, в обов'язковому
порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний
період наступного року, який виконується за правилами, визначеними
Державним казначейством для виконання розпису бюджету. Бюджетні
установи складають на цей період тимчасові кошториси, які
затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові
кошториси не складаються".
22. Доповнити Порядок новими пунктами 46-1, 51 та 52 такого
змісту:
"46-1. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення
в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички
юридичним та фізичним особам";
"51. Внесення змін до кошторису за іншими надходженнями до
спеціального фонду здійснюється після внесення відповідних змін до
річного розпису призначень бюджету на підставі копії довідки про
зміну до річного розпису, доведеної до головного розпорядника
Державним казначейством.
У разі коли виконання робіт за рахунок коштів спеціального
фонду бюджету здійснювалося за державним замовленням, вносяться
відповідні зміни до обсягів державного замовлення.
У всіх випадках внесення змін до спеціального фонду кошторису
(річного розпису призначень бюджету) зміни до закону України про
державний бюджет (рішення про відповідний бюджет) не вносяться.
52. Зміни до планів використання бюджетних коштів
одержувачами вносяться в порядку, встановленому для їх
затвердження, за формою, що відповідає плану використання".
23. У пункті 46:
абзац другий доповнити словами "та функціональною
класифікацією за поданням головного розпорядника коштів";
в абзаці четвертому слово "нерозподілених" виключити;
абзац сьомий викласти у такій редакції:
"У разі внесення змін до кошторисів та планів асигнувань
обов'язково складаються відповідні довідки, які затверджуються і
виконуються у тому ж порядку, що й кошториси та плани асигнувань";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"При цьому перезатвердження кошторисів та планів асигнувань
не здійснюється.
Зміни до штатних розписів вносяться у порядку, встановленому
для їх затвердження".
24. У пункті 47:
доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:
"47. Видатки спеціального фонду здійснюються у тій же
послідовності, що і їх планування, передбачене пунктом 23 цього
Порядку".
У зв'язку з цим абзаци перший - шостий вважати відповідно
абзацами другим - сьомим;
абзац третій викласти у такій редакції:
"У разі коли сума фактичних надходжень спеціального фонду
бюджету за власними надходженнями перевищить затверджений у
кошторисі річний обсяг цих надходжень, розпорядник на підставі
довідки, затвердженої в установленому порядку, вносить зміни до
спеціального фонду кошторису";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"Про кожний випадок внесення змін повідомляється головному
розпоряднику, який проводить аналіз цих змін та готує зведення
показників наданих довідок".
25. Пункт 50 після слів "планів асигнувань" доповнити словами
"та планів використання бюджетних коштів одержувачами".

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст