Главная Сервисы для юристов Постанови КМУ Про утворення Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо стабілізації роботи суднобудівної галузі

Про утворення Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо стабілізації роботи суднобудівної галузі | від 10-01-2002 - 346-2001-п

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 квітня 2001 р. N 346
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 32 ( 32-2002-п ) від 10.01.2002 )
Про утворення Міжвідомчої комісії
з підготовки пропозицій щодо стабілізації
роботи суднобудівної галузі

З метою виведення суднобудівної галузі з кризи, здійснення
контролю за виконанням Закону України "Про заходи щодо державної
підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій щодо
стабілізації роботи суднобудівної галузі (далі - Комісія) у складі
згідно з додатком.
Надати голові Комісії право вносити у разі потреби зміни до
її складу.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з підготовки
пропозицій щодо стабілізації роботи суднобудівної галузі
(додається).
3. Комісії подати у місячний термін Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо стабілізації роботи суднобудівної галузі
та створення системи контролю за виконанням Закону України "Про
заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в
Україні".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2001 р. N 346
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій
щодо стабілізації роботи суднобудівної галузі

ЛИСИЦЬКИЙ - Урядовий Секретар Кабінету
Віктор Іванович Міністрів України, голова Комісії
ГЕРМАНЧУК - перший заступник Міністра
Петро Кузьмович фінансів, заступник голови Комісії
КАЗАКОВ - заступник Голови Держпромполітики,
Валерій Петрович заступник голови Комісії
ГУРЕЄВ - президент асоціації
Василь Миколайович суднобудівників України
"Укрсудпром", заступник голови
Комісії (за згодою)
БАУЛІН - керівник департаменту Мінфіну
Сергій Олексійович
ДОВГОПОЛИЙ - керівник департаменту Державної
Анатолій Степанович комісії з питань
оборонно-промислового комплексу
КОРОТКИЙ - начальник управління
Петро Юхимович Держпромполітики
ЛИСЮК - головний спеціаліст Секретаріату
Володимир Олексійович Кабінету Міністрів України
МАТВЄЄВ - народний депутат України (за
Володимир Йосипович згодою)
ОМЕЛЬЯНЧУК - завідуючий відділом Державної
Володимир Прокопович комісії з питань
оборонно-промислового комплексу
ОПЕРЕНКО - заступник Голови Державної
Григорій Миколайович податкової адміністрації
ПАШКО - заступник Голови Держмитслужби
Павло Володимирович
ПОРОШЕНКО - народний депутат України (за
Петро Олексійович згодою)
СЕВРЮКОВ - заступник Міністра транспорту
Володимир Васильович
ШАПОВАЛОВ - перший заступник Голови
Анатолій Васильович Національного банку (за згодою)
ШВЕДЕНКО - голова Державного департаменту
Микола Миколайович рибного господарства
ШЛАПАК - заступник Міністра економіки
Олександр Віталійович
ШПІЛЬ - виконавчий директор органу
Олександр Олександрович господарського розвитку і
управління спеціальної економічної
зони "Миколаїв" (за згодою)
ЩЕРБИНА - начальник Управління Секретаріату
Микола Миколайович Кабінету Міністрів України


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2001 р. N 346
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій
щодо стабілізації роботи суднобудівної галузі

1. Міжвідомча комісія з підготовки пропозицій щодо
стабілізації роботи суднобудівної галузі (далі - Комісія) є
консультативно-дорадчим органом і утворена з метою підготовки
пропозицій щодо розроблення та реалізації заходів з виведення
суднобудівної галузі країни з кризи, удосконалення
нормативно-правової бази та забезпечення прозорості механізму
впровадження Закону України "Про заходи щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ) (далі - Закон).
2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
розроблення концептуальних підходів до налагодження роботи
підприємств та організацій суднобудівної галузі;
проведення комплексного аналізу фінансово-економічного стану
підприємств та організацій суднобудівної галузі;
вивчення світових тенденцій суднобудування, визначення
можливостей реального просування його продукції на внутрішній та
зовнішній ринок на найближчі роки;
підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи показників і
критеріїв оцінки виробничої та економічної діяльності підприємств
та організацій суднобудівної галузі;
організація впровадження комплексу заходів щодо зменшення
витрат на будівництво суден з метою підвищення рентабельності їх
виробництва;
розроблення пропозицій щодо організації та удосконалення
механізмів фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом суден;
підготовка пропозицій щодо проведення інноваційної та
інвестиційної політики у суднобудівній галузі;
підготовка пропозицій, спрямованих на підтримку реалізації
інвестиційних та інноваційних проектів, що виконуються за рахунок
позабюджетних джерел фінансування;
організація реалізації заходів щодо посилення привабливості
суднобудівних підприємств для інвестування, удосконалення
структурної політики, виділення суднобудівних комплексів, зміни
форм власності;
оцінка ефективності впровадження заходів, передбачених
Законом, за результатами аналізу фінансово-господарської
діяльності підприємств та організацій суднобудівної галузі, а
саме:
зростання обсягів виробництва;
збільшення обсягів експортних поставок;
розвиток внутрішнього ринку суднобудування;
виконання зобов'язань за обов'язковими платежами та
податками;
погашення заборгованості із заробітної плати;
погашення заборгованості перед банками та іншими кредиторами;
подолання збитковості виробництва і забезпечення
завантаженості виробничих потужностей;
підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму
впровадження положень Закону, структурної перебудови суднобудівної
галузі;
розроблення критеріїв відбору підприємств та організацій
суднобудівної галузі та їх суміжників, для яких запроваджуються
заходи державної підтримки, та підготовка пропозицій на розгляд
відповідних Урядових комітетів;
підготовка пропозицій щодо уточнення переліку матеріалів,
устаткування та комплектуючого обладнання, що імпортується та
використовується для будівництва суден, ввезення яких не підлягає
обкладенню митом та податком на додану вартість, для затвердження
Кабінетом Міністрів України відповідно до укладених контрактів.
4. Комісія в межах своїх повноважень має право:
залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій за погодженням з їх
керівниками для розгляду питань, що належать до її компетенції;
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань;
вносити пропозиції Кабінету Міністрів України з питань, що
належать до її компетенції.
5. Формою роботи Комісії є засідання.
Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його
відсутності - заступник голови.
Засідання Комісії проводяться у міру необхідності, але не
рідше ніж один раз на квартал.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її складу.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
6. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується
її головою.
7. Комісія:
готує та узгоджує в установленому порядку пропозиції
відповідно до покладених на неї завдань;
у разі необхідності вносить до Кабінету Міністрів України
проекти відповідних рішень.
8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії
здійснює Держпромполітики.

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст